اعلان کاریابی

محتوايات اداره تاریخ نشر تاريخ خاتمه
Technical Advisor
Technical Advisor (Female) Job Categories: Agriculture Vacancy No: 055/MAIL/EAVS/Project Position: Technical Advisor Organization: Ministry of Agriculture, Irrigation and Livestock...
وزارت زراعت ،آبیاری و مالداری Feb 25, 2015 Mar 09, 2015
متخصص مدیریت پروژه
متخصص مدیریت پروژه
وزارت معادن Feb 23, 2015 Mar 09, 2015
Monitoring and Evaluation Officer
Job Categories: Civil Engineering Vacancy No: 053/MAIL/EAVS/Project Position: M&E Officer Organization: Ministry of Agriculture, Irrigation and Livestock (MAIL) Period of...
وزارت زراعت ،آبیاری و مالداری Feb 22, 2015 Mar 06, 2015
Monitoring and Evaluation Officer
Job Categories: Agriculture Vacancy No: 054/MAIL/EAVS/Project Position: M&E Officer Organization: Ministry of Agriculture, Irrigation and Livestock (MAIL) Period of...
وزارت زراعت ،آبیاری و مالداری Feb 22, 2015 Mar 06, 2015
Monitoring and Evaluation Officer
Job Categories: Civil Engineering Vacancy No: 052/MAIL/EAVS/Project Position: M&E Officer Organization: Ministry of Agriculture, Irrigation and Livestock (MAIL) Period of...
وزارت زراعت ،آبیاری و مالداری Feb 22, 2015 Mar 06, 2015
Extension Specialist
Job Categories: Agriculture Vacancy No: 051/MAIL/EAVS/Project Position: Extension Specialist Organization: Ministry of Agriculture, Irrigation and Livestock (MAIL) Period of...
وزارت زراعت ،آبیاری و مالداری Feb 22, 2015 Mar 06, 2015
آمر واحد تطبیق پروژه
آمر واحد تطبیق پروژه (PIU)
وزارت معادن Feb 10, 2015 Mar 02, 2015
مدیر اجرائیه
عنوان وظیفه : مدیر اجرائیه وزارت و یا اداره: کار، اموراجتماعی، شهدا و معلولین موقعیت : کابل بخش : ریاست توزیع جواز اتباع خارجی/ ریاست عمومی قوای بشری / معینیت امور کار بست : 5 گزارشدهی : به رئیس توزیع جواز...
وزارت کار، امور اجتماعی، شهدا و معلولین Jan 12, 2015 Jan 25, 2015
عضو مسلکی مراقبت سیار جوار کاراتباع خارجی در موسسات تحصیلات عالی
عنوان وظیفه : عضو مسلکی مراقبت سیار جوار کاراتباع خارجی در موسسات تحصیلات عالی وزارت و یا اداره: کار، اموراجتماعی، شهدا و معلولین موقعیت : کابل بخش :آمریت مراقبت سیار جوازکاراتباع خارجی/ ریاست توزیع جوازاتباع خارجی / ریاست...
وزارت کار، امور اجتماعی، شهدا و معلولین Jan 12, 2015 Jan 25, 2015
عضو مسلکی مراقبت سیار جواز کاراتباع خارجی در ارگانهای دولتی
عنوان وظیفه : عضو مسلکی مراقبت سیار جوار کاراتباع خارجی در ارگانهای دولتی وزارت و یا اداره: کار، اموراجتماعی، شهدا و معلولین موقعیت : کابل بخش :آمریت مراقبت سیار جوازکاراتباع خارجی/ ریاست توزیع جوازاتباع خارجی / ریاست عمومی...
وزارت کار، امور اجتماعی، شهدا و معلولین Jan 12, 2015 Jan 25, 2015
صفحه 1 از 164