اعلان کاریابی

محتوايات اداره تاریخ نشر تاريخ خاتمه
مدیرعمومی معاشات
عنوان وظیفه : مدیرعمومی معاشات وزارت : وزارت معادن وپطرولیم موقعت: کابل بخش : امریت محاسبه نقدی / ریاست مالی وحسابی بست: 4 گزارش به: امرمحاسبه نقدی گزارش از: مامورین...
وزارت معادن Sep 16, 2014 Oct 04, 2014
مدیر عمومی جمع اوری عواید
عنوان وظیفه : مدیر عمومی جمع اوری عواید وزارت و یا اداره: وزارت معادن وپطرولیم موقعت : کابل بخش : امریت جمع آوری عواید / ریاست کادستر/ معینیت امورتنظیم وانسجام معادن جامد بست : ۴ گزارش به : امرعواید...
وزارت معادن Sep 16, 2014 Oct 02, 2014
دریور آ فتا ب کروز
عنوان وظیفه : دریور آ فتا ب کروز وزارت / اداره : وزارت معادن موقعیت : کابل بخش :مدیریت عمومی خدما ت ساحوی / ریاست عمومی سرو ی جیولوجی. بست : (7) گزارشدهی به :مدیر خدمات تخنیکی گزارشگیری از :...
وزارت معادن Sep 16, 2014 Oct 02, 2014
جیوکیمیست اکتشاف باتجربه
عنوان وظیفه : جیوکیمیست اکتشاف باتجربه وزارت ویا اداره : وزارت معادن وپطرولیم موقعیت : کابل بخش :امریت منرا ل ها ریاست سروی منرال ها (معادن ) ، ریا ست عمومی سروی جیولوجی بست : 4 (9 بست) گزارشدهی به :...
وزارت معادن Sep 16, 2014 Oct 02, 2014
جیوکیمیست اکتشاف باتجربه
عنوان وظیفه : جیوکیمیست اکتشاف باتجربه وزارت ویا اداره : وزارت معادن وپطرولیم موقعیت : کابل بخش :امریت منرا ل ها ریاست سروی منرال ها (معادن ) ، ریا ست عمومی سروی جیولوجی بست : 4 گزارشدهی به : سرجیوکمیسیت...
وزارت معادن Sep 16, 2014 Oct 02, 2014
سرانجینر پایپ لاین( خط لوله)
عنوان وظیفه : سرانجینر پایپ لاین( خط لوله) وزارت / اداره: وزارت معادن وپطرولیم موقعیت : کابل بخش : آمریت تسهیلا ت /ریاست خدمات تخنیکی / ریاست عمومی اداره پطرولیم بست : (4) گزارشدهی به : : آمر تسهیلا ت گزارشگیری...
وزارت معادن Sep 16, 2014 Oct 02, 2014
انجینر نفت وگاز
عنوان وظیفه : انجینر نفت وگاز وزارت : وزارت معادنوپطرولیم موقعیت : کابل بخش : آمریت منابع پطرولیم / ریاست خدمات تخنیکی بست : (5) گزارشدهی به : سرانجینر نفت وگار(پطرولیم) گزارشگیری از: ندارد کود ...
وزارت معادن Sep 16, 2014 Oct 02, 2014
مامور دیتابیس AGS/
عنوان وظیفه : مامور دیتابیس AGS/ وزارت / اداره : وزارت معادن وپطرولیم موقعیت : کابل بخش : مدیریت عمومی دیتابیسAGS/ / ریاست تکنالوژی معلوماتی. بست : 5 گزارشدهی به : مدیر دیتابیس. گزارشگیری از : ندارد....
وزارت معادن Sep 16, 2014 Oct 02, 2014
مدیر خدمات ( IT)
عنوان وظیفه : مدیر خدمات ( IT) وزارت /اداره : وزارت معادن وپطرولیم موقعیت : کابل بخش : آمریت سیستم وشبکه /ریاست تکنالوژی معلوماتی بست : 5 گزارشدهی به : آمریت سیستم وشبکه گزارشگیری از: مدیران خدمات...
وزارت معادن Sep 16, 2014 Oct 02, 2014
مدیرمحاسبه جنسی
عنوان وظیفه : مدیرمحاسبه جنسی وزارت و یا اداره: وزارت معادن وپطرولیم موقعیت : کابل. بخش : مدیریت عمومی خدمات ساحوی ،ریاست عمومی سروی جیولوجی بست : 5 گزارش به: مدیرعمومی خدمات ساحوی . گزارش از: سه نفر...
وزارت معادن Sep 16, 2014 Oct 02, 2014
صفحه 1 از 162