اعلان کاریابی

محتوايات اداره تاریخ نشر تاريخ خاتمه
مدیر اجرائیه
عنوان وظیفه : مدیر اجرائیه وزارت و یا اداره: کار، اموراجتماعی، شهدا و معلولین موقعیت : کابل بخش : ریاست توزیع جواز اتباع خارجی/ ریاست عمومی قوای بشری / معینیت امور کار بست : 5 گزارشدهی : به رئیس توزیع جواز...
وزارت کار، امور اجتماعی، شهدا و معلولین Jan 12, 2015 Jan 25, 2015
عضو مسلکی مراقبت سیار جوار کاراتباع خارجی در موسسات تحصیلات عالی
عنوان وظیفه : عضو مسلکی مراقبت سیار جوار کاراتباع خارجی در موسسات تحصیلات عالی وزارت و یا اداره: کار، اموراجتماعی، شهدا و معلولین موقعیت : کابل بخش :آمریت مراقبت سیار جوازکاراتباع خارجی/ ریاست توزیع جوازاتباع خارجی / ریاست...
وزارت کار، امور اجتماعی، شهدا و معلولین Jan 12, 2015 Jan 25, 2015
عضو مسلکی مراقبت سیار جوار کاراتباع خارجی در ارگانهای دولتی
عنوان وظیفه : عضو مسلکی مراقبت سیار جوار کاراتباع خارجی در ارگانهای دولتی وزارت و یا اداره: کار، اموراجتماعی، شهدا و معلولین موقعیت : کابل بخش :آمریت مراقبت سیار جوازکاراتباع خارجی/ ریاست توزیع جوازاتباع خارجی / ریاست عمومی...
وزارت کار، امور اجتماعی، شهدا و معلولین Jan 12, 2015 Jan 25, 2015
مدیرعمومی مراقبت سیار جوازکارموسسات تحصیلات عالی
عنوان وظیفه : مدیرعمومی مراقبت سیار جوازکارموسسات تحصیلات عالی وزارت و یا اداره: کار، اموراجتماعی، شهدا و معلولین موقعیت : کابل بخش :آمریت مراقبت سیار جوازکاراتباع خارجی/ ریاست توزیع جوازاتباع خارجی / ریاست عمومی قوای...
وزارت کار، امور اجتماعی، شهدا و معلولین Jan 12, 2015 Jan 25, 2015
مدیرعمومی مراقبت سیار جوازکاردر ارگانهای دولتی
عنوان وظیفه : مدیرعمومی مراقبت سیار جوازکاردر ارگانهای دولتی وزارت و یا اداره: کار، اموراجتماعی، شهدا و معلولین موقعیت : کابل بخش :آمریت مراقبت سیار جوازکاراتباع خارجی/ ریاست توزیع جوازاتباع خارجی / ریاست عمومی قوای...
وزارت کار، امور اجتماعی، شهدا و معلولین Jan 12, 2015 Jan 25, 2015
مدیرعمومی مراقبت سیار جوازکارموسسات تحصیلات عالی
عنوان وظیفه : مدیرعمومی مراقبت سیار جوازکارموسسات تحصیلات عالی وزارت و یا اداره: کار، اموراجتماعی، شهدا و معلولین موقعیت : کابل بخش :آمریت مراقبت سیار جوازکاراتباع خارجی/ ریاست توزیع جوازاتباع خارجی / ریاست عمومی قوای...
وزارت کار، امور اجتماعی، شهدا و معلولین Jan 12, 2015 Jan 25, 2015
Admin & Finance Officer
‏ VA Number: CARD-F/AFG/BLKH/01/15 Position: Admin & Finance Officer Organization: (CARD-F) Duty Station: Balk Province...
وزارت زراعت ،آبیاری و مالداری Jan 05, 2015 Jan 12, 2015
HR Officer
‏ VA Number: CARD-F/AFG/KBL/40/14 Position: HR Officer Organization: CARD- F Duty Station: Kabul Duration: 1 year (with possibility...
وزارت زراعت ،آبیاری و مالداری Dec 21, 2014 Jan 05, 2014
International/Regional IPM Specialist
Vacancy Number: MAIL/ARTF/NHLP/IC-4193 Post Title: International/Regional IPM...
وزارت زراعت ،آبیاری و مالداری Dec 11, 2014 Dec 25, 2014
کار آموز
شماره MoJ-Internship-001 عنوان وظیفه: کار آموز اداره: وزارت عدلیه مدت کار: شش ماه اوقات کاری کارآموز: مطابق به قانون کار دولت جمهوری اسلامی اافغانستان امتیازات: ماهانه...
وزارت عدلیه - جمهوری اسلامی افغانستان Dec 07, 2014 -
صفحه 1 از 163