اعلان کاریابی

محتوايات اداره تاریخ نشر تاريخ خاتمه
همآهنګ کننده پروژه باستانشناسی مس عینک (اعلان مجدد)
همآهنګ کننده پروژه باستانشناسی مس عینک
وزارت معادن Apr 01, 2015 Apr 15, 2015
سکرتراجرائیوی کمیته بین الوزارتی (اعلان مجدد)
سکرتراجرائیوی کمیته بین الوزارتی
وزارت معادن Apr 01, 2015 Apr 15, 2015
همکار اداری برای جلالتمآب وزیر معادن و پترولیم
همکار اداری برای جلالتمآب وزیر معادن و پترولیم
وزارت معادن Apr 01, 2015 Apr 15, 2015
رئیس پروژه
رئیس پروژه
وزارت معادن Mar 31, 2015 Apr 14, 2015
لایحه وظایف : پسته رسان
عنوان وظیفه: پسته رسان وزارت/اداره: امور مهاجرین وعودت کننده گان موقعیت: کابل بخش: ریاست دفتر بست: (8) تعدادبست (1) گزارشدهی به: مامورتنظیم وحفظ اسنادجاری گزارشگیری از: ندارد کود:29-90-01-028 الی...
وزارت امور مهاجرین و عودت کننده گان Mar 28, 2015 -
لایحه وظایف : مدیرمعلومات مهاجرین خارج ازکشور
عنوان وظیفه : مدیرمعلومات مهاجرین خارج ازکشور وزارت و یا اداره: امور مهاجرین و عودت کنند گان موقعیت: کابل بخش: ریاست تحقیق و معلومات مهاجرین بست: 5 گزارشدهی به: مدیرعمومی معلومات مهاجرین خارج ازکشور گزارشگیری از:...
وزارت امور مهاجرین و عودت کننده گان Mar 24, 2015 Apr 06, 2015
لایحه وظایف : مدیرعمومی مهاجرت و انکشاف
عنوان وظیفه : مدیرعمومی مهاجرت و انکشاف وزارت و یا اداره: مهاجرت موقعیت: کابل بخش: ریاست ارتباط خارجه بست: (4) گزارشدهی به:آمرتنظیم مهاجرت ها گزارشگیری از:مدیر مهاجرت و انکشاف...
وزارت امور مهاجرین و عودت کننده گان Mar 24, 2015 Apr 06, 2015
لایحه وظایف : مدیر اشتغال زائی مرکز
عنوان وظیفه : مدیر اشتغال زائی مرکز وزارت/اداره: امورمهاجرین وعودت کننده گان موقعیت : کابل بخش : ریاست عودت وادغام مجدد بست : (5) تعداد بست : (1) گزارشدهی به: مدیرعمومی اشتغال زائی مرکز گزارشگیری از: کود:...
وزارت امور مهاجرین و عودت کننده گان Mar 24, 2015 -
لایحه وظایف : مدیر سرپناه
عنوان وظیفه : مدیر سرپناه وزارت و یا اداره : امورمهاجرین وعودت کننده گان موقعیت : کابل بخش : ریاست عودت وادغام مجدد بست : (5) تعداد بست : (1) گزارشدهی به : مدیرعمومی سرپناه گزارشگیری از ...
وزارت امور مهاجرین و عودت کننده گان Mar 24, 2015 Apr 06, 2015
لایحه وظایف عنوان وظیفه : مدیرتحریرات
عنوان وظیفه : مدیرتحریرات وزارت/اداره: امور مهاجرین وعودت کننده گان موقعیت: کابل بخش: ریاست دفتر بست: (5) گزارشدهی به: مدیرعمومی تحریرات گزارشگیری از:...
وزارت امور مهاجرین و عودت کننده گان Mar 24, 2015 -
صفحه 1 از 165