اعلان کاریابی

محتوايات اداره تاریخ نشر تاريخ خاتمه
Project Manager – Cotton Value Chain
‏ VA Number: CARD-F/AFG/BLKH/29/14 Position: Project Manager – Cotton Value Chain Organization: CARD- F Duty Station: ...
وزارت زراعت ،آبیاری و مالداری Oct 22, 2014 Oct 31, 2014
كميته استخدام ولايتي به منظور سپردن كاربه اهل آن وایجاد یک اداره سالم وموثر به تعداد16 بست ریاست صحت عامه ولایت بامیان را از طريق رقابت آزاد وسيستم رتب ومعاش قرار ذیل به اعلان ميسپارد :
عنوان بســــــــــــــــــــــت : 1-آمرمراقبت صحی اولیه بست(3) یک بست . 2- مسئول طب عدلی بست(4) یک بست . 3- مسئول صحی شیبربست(4) یک بست . 4- مسئول صحت باروری بست(4) یک بست . 5-مسئول صحت محیطی بست(4) یک بست...
مقام ولایت بامیان Sep 28, 2014 Oct 09, 2014
M&E Officer (Re announced)
Vacancy Announcement Vacancy Number: 066/AAIP/MAIL Organization: Ministry of Agriculture, Irrigation and Livestock/AAIP Job title: M&E Officer (Re announced) Location: Kabul...
وزارت زراعت ،آبیاری و مالداری Sep 28, 2014 Oct 12, 2014
Regional Plant Breeder (Re announced)
Vacancy Announcement Vacancy Number: 062/AAIP/MAIL Organization: Ministry of Agriculture, Irrigation and Livestock/AAIP Job title: Regional Plant Breeder (Re announced) Location: ...
وزارت زراعت ،آبیاری و مالداری Sep 28, 2014 Oct 12, 2014
ریاست منابع بشری ولایت بغلان
بمنظور سپردن کار به اهل آن وایجاد یک اداره سالم درنظراست تا به تعداد(90)بست کارکنان خدمات ملکی ذیل ریاست شاروالی پلخمری را به اعلان رقابتی قرار میدهیم. 1-مدیراستخدام بست 5 2-مامور حاضری بست6 3-مدیر آرشیف وتنظیم اسناد بست5 4-مامور...
مقام ولایت بغلان Sep 28, 2014 Sep 30, 2014
یک بست رتبه ۶ مامور بودجه عادی و انکشافی آمریت مالی
اشخاص واجد شرایط میتواند غرض اخذ فورم از تاریخ ۱۳۹۳/۰6/25 الی ۱۳۹۳/07/02 به ریاست منابع بشری ولایت کابل تشریف یباورند از کمیته استخدام ولایتی ولایت کابل فورمه اخذ بدارند غرض معلومات بیشتر به شماره تماس ذیل ارتباط حاصل نمایند ۰۷۵۲۰۰۴۸۵۸ ۰۷۵۲۰۰۴۸۶۱
مقام ولایت کابل Sep 24, 2014 Sep 29, 2014
یک بست مامور ګیچ خوان باریک آب ولسوالی استالف
اشخاص واجد شرایط میتواند غرض اخذ فورم از تاریخ ۱۳۹۳/۰6/25 الی ۱۳۹۳/07/02 به ریاست منابع بشری ولایت کابل تشریف یباورند از کمیته استخدام ولایتی ولایت کابل فورمه اخذ بدارند غرض معلومات بیشتر به شماره تماس ذیل ارتباط حاصل نمایند ۰۷۵۲۰۰۴۸۵۸ ۰۷۵۲۰۰۴۸۶۱
مقام ولایت کابل Sep 24, 2014 Sep 29, 2014
مامور ګیچ خوان باریک آب ولسوالی شکردره
اشخاص واجد شرایط میتواند غرض اخذ فورم از تاریخ ۱۳۹۳/۰6/25 الی ۱۳۹۳/07/02 به ریاست منابع بشری ولایت کابل تشریف یباورند از کمیته استخدام ولایتی ولایت کابل فورمه اخذ بدارند غرض معلومات بیشتر به شماره تماس ذیل ارتباط حاصل نمایند ۰۷۵۲۰۰۴۸۵۸ ۰۷۵۲۰۰۴۸۶۱
مقام ولایت کابل Sep 24, 2014 Sep 29, 2014
یک بست رتبه ۴ انجینر هایدرو تخنیک بند امیر غازی خاکجبار
اشخاص واجد شرایط میتواند غرض اخذ فورم از تاریخ ۱۳۹۳/۰6/25 الی ۱۳۹۳/07/02 به ریاست منابع بشری ولایت کابل تشریف یباورند از کمیته استخدام ولایتی ولایت کابل فورمه اخذ بدارند غرض معلومات بیشتر به شماره تماس ذیل ارتباط حاصل نمایند ۰۷۵۲۰۰۴۸۵۸ ۰۷۵۲۰۰۴۸۶۱
مقام ولایت کابل Sep 24, 2014 Sep 29, 2014
یک بست رتبه ۴ انجینر بند شاه و عروس ولسوالی شکردره
اشخاص واجد شرایط میتواند غرض اخذ فورم از تاریخ ۱۳۹۳/۰6/25 الی ۱۳۹۳/07/02 به ریاست منابع بشری ولایت کابل تشریف یباورند از کمیته استخدام ولایتی ولایت کابل فورمه اخذ بدارند غرض معلومات بیشتر به شماره تماس ذیل ارتباط حاصل نمایند ۰۷۵۲۰۰۴۸۵۸ ۰۷۵۲۰۰۴۸۶۱
مقام ولایت کابل Sep 24, 2014 Sep 29, 2014
صفحه 1 از 162