اعلان کاریابی

محتوايات اداره تاریخ نشر تاريخ خاتمه
مدیریت تدارکات
مدیر تدارکات
وزارت معادن Aug 05, 2015 Aug 18, 2015
میخانیک ماشین آلات ثقیله و موتر
میخانیک ماشین آلات ثقیله و موتر
وزارت معادن Aug 04, 2015 Aug 18, 2015
مشاور پالیسی برای دفتر معینیت
مشاور پالیسی برای دفتر معینیت
وزارت معادن Aug 04, 2015 Aug 18, 2015
اعلان پست ریاست اقتصاد ولایت های پکتیا و ارزگان از طریق سی بی آر
Provincial Economic Director About Ministry of Economy The Independent Administration Reform and Civil Service Commission (IARCSC) was established in 1382 to manage and lead the government’s efforts...
وزارت اقتصاد | افغانستان Aug 02, 2015 Aug 10, 2015
اعلان پست ریاست ارتباط خارجه وزارت اقتصاد از طریق سی بی آر
Director Foreign Relations About Ministry of Economy The Independent Administration Reform and Civil Service Commission (IARCSC) was established in 1382 to manage and lead the government’s efforts...
وزارت اقتصاد | افغانستان Aug 02, 2015 Aug 11, 2015
اعلان پست ریاست پالیسی اقتصادی وزارت اقتصاد از طریق سی بی آر
Director Economic Policy About Ministry of Economy The Independent Administration Reform and Civil Service Commission (IARCSC) was established in 1382 to manage and lead the government’s efforts to...
وزارت اقتصاد | افغانستان Aug 02, 2015 Aug 11, 2015
اعلان پست ریاست پالیسی و ارتقای ظرفیت های وزارت اقتصاد از طریق سی بی آر
Background of MoEC Ministry of Economy (MoEC) is the nodal economic policy body within government of Islamic republic of Afghanistan. Its key mandates are assessment, formulation, and evaluation of economic policies, strategies and plans at all...
وزارت اقتصاد | افغانستان Aug 02, 2015 -
Carpenter Trainer
Islamic Republic of Afghanistan Ministry of Agriculture, Irrigation and Livestock General Directorate of Programs Beekeeping and Animal Husbandry Development Project (BAHDP) Terms of Reference (TOR) ...
وزارت زراعت ،آبیاری و مالداری Aug 01, 2015 Aug 15, 2015
Beekeeping Trainer -
Islamic Republic of Afghanistan Ministry of Agriculture, Irrigation and Livestock General Directorate of Programs Beekeeping and Animal Husbandry Development Project (BAHDP) Terms of Reference (TOR) ...
وزارت زراعت ،آبیاری و مالداری Aug 01, 2015 Aug 15, 2015
Beekeeping Trainer
Islamic Republic of Afghanistan Ministry of Agriculture, Irrigation and Livestock General Directorate of Programs Beekeeping and Animal Husbandry Development Project (BAHDP) Terms of Reference (TOR) ...
وزارت زراعت ،آبیاری و مالداری Aug 01, 2015 Aug 15, 2015
صفحه 1 از 184