اعلان کاریابی

محتوايات اداره تاریخ نشر تاريخ خاتمه
هماهنګ کننده امور باستان شناسی در پروژه باستان شناسی ساحه مس عینک
هماهنګ کننده امور باستانی در پروژه باستان شناسی ساحه مس عینک
وزارت معادن Dec 20, 2014 Jan 11, 2015
متخصص امور حقوقی
متخصص امور حقوقی
وزارت معادن Dec 15, 2014 Dec 27, 2014
معاون سکرتریت هماهنگ کننده ملی
معاون سکرتریت هماهنگ کننده ملی AEITI
وزارت معادن Dec 15, 2014 Dec 29, 2014
International/Regional IPM Specialist
Vacancy Number: MAIL/ARTF/NHLP/IC-4193 Post Title: International/Regional IPM...
وزارت زراعت ،آبیاری و مالداری Dec 11, 2014 Dec 25, 2014
کار آموز
شماره MoJ-Internship-001 عنوان وظیفه: کار آموز اداره: وزارت عدلیه مدت کار: شش ماه اوقات کاری کارآموز: مطابق به قانون کار دولت جمهوری اسلامی اافغانستان امتیازات: ماهانه...
وزارت عدلیه - جمهوری اسلامی افغانستان Dec 07, 2014 -
Communications and Graphics Designing Officer
‏ VA Number: CARD-F/AFG/KBL/37/14 Position: Communications and Graphics Designing Officer Organization: CARD- F Duty Station: ...
وزارت زراعت ،آبیاری و مالداری Nov 23, 2014 Dec 10, 2014
Senior Provincial Management Specialist
CAPACITY BUILDING AND CHANGE MANAGEMENT PROGRAM II INTERNATIONAL EXECUTIVE SERVICES COPRS (IESC) Terms of Reference (TOR) Position: Senior Provincial Management Specialist...
وزارت زراعت ،آبیاری و مالداری Nov 08, 2014 -
Provincial Extension and Change Management Specialist (PECMS)-
MINISTRY OF AGRICULTURE, IRRIGATION, AND LIVESTOCK CAPCITY BUILDING AND CHANGE MANAGEMENT PROGRAM Terms of Reference (TOR) Position: Provincial Extension and Change Management Specialist...
وزارت زراعت ،آبیاری و مالداری Nov 08, 2014 -
ICT Change Management Officer
MINISTRY OF AGRICULTURE, IRRIGATION, AND LIVESTOCK CAPCITY BUILDING AND CHANGE MANAGEMENT PROGRAM-II Terms of Reference (TOR) Position: ICT Change Management Officer Project CBCMP...
وزارت زراعت ،آبیاری و مالداری Nov 08, 2014 -
Head of M&E Unit-
‏ VA Number: CARD-F/AFG/KBL/34/14 Position: Head of M&E Unit Organization: CARD- F Duty Station: ...
وزارت زراعت ،آبیاری و مالداری Nov 04, 2014 Nov 18, 2014
صفحه 1 از 163