اعلان کاریابی

محتوايات اداره تاریخ نشر تاريخ خاتمه
یک بست رتبه ۴ کارشناس مسلکی ریاست ارشاد حج و اوقاف
اشخاص واجد شرایط میتواند غرض اخذ فورم از تاریخ ۱۳۹۳/۰۲/۲۰ الی ۱۳۹۳/۰۳/۰۴ به ریاست منابع بشری ولایت کابل تشریف یباورند از کمیته استخدام ولایتی ولایت کابل فورمه اخذ بدارند غرض معلومات بیشتر به شماره تماس ذیل ارتباط حاصل نمایند ۰۷۵۲۰۰۴۸۵۸ ۰۷۴۴۴۲۰۲۸۲...
مقام ولایت کابل May 19, 2015 May 24, 2015
یک بست رتبه ۵ مدیر تکنالوجی و مخابراتی ریاست مهاجرین
اشخاص واجد شرایط میتواند غرض اخذ فورم از تاریخ ۱۳۹۳/۰۲/۲۰ الی ۱۳۹۳/۰۳/۰۴ به ریاست منابع بشری ولایت کابل تشریف یباورند از کمیته استخدام ولایتی ولایت کابل فورمه اخذ بدارند غرض معلومات بیشتر به شماره تماس ذیل ارتباط حاصل نمایند ۰۷۵۲۰۰۴۸۵۸ ۰۷۴۴۴۲۰۲۸۲...
مقام ولایت کابل May 19, 2015 May 24, 2015
یک بست رتبه ۴ مدیر عمومی منابع بشری ریاست احیا و انکشاف دهات ولایت کابل
اشخاص واجد شرایط میتواند غرض اخذ فورم از تاریخ ۱۳۹۳/۰۲/۲۰ الی ۱۳۹۳/۰۳/۰۴ به ریاست منابع بشری ولایت کابل تشریف یباورند از کمیته استخدام ولایتی ولایت کابل فورمه اخذ بدارند غرض معلومات بیشتر به شماره تماس ذیل ارتباط حاصل نمایند ۰۷۵۲۰۰۴۸۵۸ ۰۷۴۴۴۲۰۲۸۲...
مقام ولایت کابل May 19, 2015 May 24, 2015
یک بست رتبه ۵ مدیر ترویج و باغداری ولسوالی موسهی
اشخاص واجد شرایط میتواند غرض اخذ فورم از تاریخ ۱۳۹۳/۰۲/۲۰ الی ۱۳۹۳/۰۳/۰۴ به ریاست منابع بشری ولایت کابل تشریف یباورند از کمیته استخدام ولایتی ولایت کابل فورمه اخذ بدارند غرض معلومات بیشتر به شماره تماس ذیل ارتباط حاصل نمایند ۰۷۵۲۰۰۴۸۵۸ ۰۷۴۴۴۲۰۲۸۲...
مقام ولایت کابل May 19, 2015 May 24, 2015
یک بست رتبه ۵ مدیر جنگلات ولسوالی سروبی
اشخاص واجد شرایط میتواند غرض اخذ فورم از تاریخ ۱۳۹۳/۰۲/۲۰ الی ۱۳۹۳/۰۳/۰۴ به ریاست منابع بشری ولایت کابل تشریف یباورند از کمیته استخدام ولایتی ولایت کابل فورمه اخذ بدارند غرض معلومات بیشتر به شماره تماس ذیل ارتباط حاصل نمایند ۰۷۵۲۰۰۴۸۵۸ ۰۷۵...
مقام ولایت کابل May 19, 2015 May 24, 2015
یک بست رتبه ۶ مامور مالداری و صحت حیوانی ولسوالی قره باغ
اشخاص واجد شرایط میتواند غرض اخذ فورم از تاریخ ۱۳۹۳/۰۲/۲۰ الی ۱۳۹۳/۰۳/۰۴ به ریاست منابع بشری ولایت کابل تشریف یباورند از کمیته استخدام ولایتی ولایت کابل فورمه اخذ بدارند غرض معلومات بیشتر به شماره تماس ذیل ارتباط حاصل نمایند ۰۷۵۲۰۰۴۸۵۸ ۰۷۵...
مقام ولایت کابل May 19, 2015 May 24, 2015
یک بست رتبه ۵ مدیر حفاظه نباتات ولسوالی فرزه
اشخاص واجد شرایط میتواند غرض اخذ فورم از تاریخ ۱۳۹۳/۰۲/۲۰ الی ۱۳۹۳/۰۳/۰۴ به ریاست منابع بشری ولایت کابل تشریف یباورند از کمیته استخدام ولایتی ولایت کابل فورمه اخذ بدارند غرض معلومات بیشتر به شماره تماس ذیل ارتباط حاصل نمایند ۰۷۵۲۰۰۴۸۵۸ ۰۷۵...
مقام ولایت کابل May 19, 2015 May 24, 2015
یک بست رتبه ۵ مدیر کوپراتیف ولسوالی کلکان
اشخاص واجد شرایط میتواند غرض اخذ فورم از تاریخ ۱۳۹۳/۰۲/۲۰ الی ۱۳۹۳/۰۳/۰۴ به ریاست منابع بشری ولایت کابل تشریف یباورند از کمیته استخدام ولایتی ولایت کابل فورمه اخذ بدارند غرض معلومات بیشتر به شماره تماس ذیل ارتباط حاصل نمایند ۰۷۵۲۰۰۴۸۵۸ ۰۷۵...
مقام ولایت کابل May 19, 2015 May 24, 2015
ریاست کار،امور اجتماعی، شهدا ومعلولین ولایت بغلان
ریاست کار، امور اجتماعی، شهدا ومعلولین ولایت بغلان بمنظور سپردن کار به اهل آن دوبست کمبود خویش را ازطریق رقابت آزاد استخدام مینماید 1- بست (4) مدیرعمومی قوای بشری 2- بست (5) معلم پرورشگاه اشخاص واجد شرایط بوده باشند بعد از نشر اعلان الی...
مقام ولایت بغلان May 18, 2015 -
ریاست ارشاد، حج واوقاف بغلان
حسب هدایت مکتوب نمبر(331-192) 9/2/1394 مدیریت عمومی استخدام ولایات ریاست محترم منابع بشری مقام محترم وزارت ارشاد حج اوقاف رابطه به اعلان بست های رقابتی مواصلت ورزیده است. ریاست ارشاد حج اوقاف دوبست خویش را به اعلان رقابتی میگذارد 1-مدیریت عمومی...
مقام ولایت بغلان May 18, 2015 -
صفحه 1 از 180