اعلان کاریابی

محتوايات اداره تاریخ نشر تاريخ خاتمه
مسئول وقايه انتان و ستندرد ها
به اطلاع تمام واجدین محترم شرایط رسانیده میشود که وزارت صحت عامه در شفاخانه ولایتی بغلان (1)نفر را با شرایط ذیل استخدام مینماید. عنوان وظيفه:مسئول وقايه انتان و ستندرد ها وزارت /اداره:وزارت صحت عامه موقعیت:شهر...
وزارت صحت عامہ Apr 20, 2015 May 11, 2015
مامور ميديکل ريکارد
به اطلاع تمام واجدین محترم شرایط رسانیده میشود که وزارت صحت عامه در شفاخانه ولایتی بغلان (1)نفر را با شرایط ذیل استخدام مینماید. عنوان وظيفه : مامور ميديکل ريکارد وزارت/ادار : وزارت صحت عامه موقيعت: : ولايت بغلان ...
وزارت صحت عامہ Apr 20, 2015 May 11, 2015
مامور ميديکل ريکارد
به اطلاع تمام واجدین محترم شرایط رسانیده میشود که وزارت صحت عامه در شفاخانه ولایتی بغلان (1)نفر را با شرایط ذیل استخدام مینماید. عنوان وظيفه : مامور ميديکل ريکارد وزارت/ادار : وزارت صحت عامه موقيعت: : ولايت بغلان ...
وزارت صحت عامہ Apr 20, 2015 May 11, 2015
فزيو تراپست
به اطلاع تمام افراد واجد شرايط رسانيده ميشود که وزارت صحت عامه در شفاخانه های (حوزوی کندز 2تن سمنگان 1تن سرپل 1تن غور 1تن و زابل 1تن) تحت ريفورم در بست 6 با شرايط ذيل اتسخدام مي نمايد: عنوان وظيفه : فزيو تراپست وزارت/اداره :...
وزارت صحت عامہ Apr 20, 2015 May 11, 2015
صفاکار
به اطلاع تمام واجدین محترم شرایط رسانیده میشود که وزارت صحت عامه شفاخانه 102بستر خیرخانه (1)نفر را با شرایط ذیل استخدام مینماید. عنوان وظيفه : صفاکار وزارت/اداره : وزارت صحت عامه موقيعت: : کابل ریاست: ...
وزارت صحت عامہ Apr 20, 2015 May 11, 2015
داکتر صحت روانی
به اطلاع تمام واجدین محترم شرایط رسانیده میشود که وزارت صحت عامه در( شفاخانه 102 بستر خیرخانه ) ( 1 ) نفر را با شرایط ذیل استخدام مینماید. عنوان وظيفه :داکتر صحت روانی وزارت/اداره : وزارت صحت عامه موقيعت: : کابل ریاست: ...
وزارت صحت عامہ Apr 20, 2015 May 11, 2015
تکنیشن انستیزی
به اطلاع تمام واجدین محترم شرایط رسانیده میشود که وزارت صحت عامه در شفاخانه ولایتی بغلان (1)نفر را با شرایط ذیل استخدام مینماید. عنوان وظیفه:تکنیشن انستیزی وزارت یا اداره:وزارت صحت عامه موقعیت:شهر پلخمری ریاست:شفاخانه ولایتی...
وزارت صحت عامہ Apr 20, 2015 May 11, 2015
مدیر اداری
به اطلاع تمام افراد واجد شرايط رسانيده ميشود که وزارت صحت عامه در شفاخانه ولايتي سمنگان تحت ريفورم شفاخانه ها 1 تن در بست 4 با شرايط ذيل استخدام مي نمايد: عنوان وظيفه : مدیر اداری وزارت/اداره : وزارت صحت عامه موقيعت: ...
وزارت صحت عامہ Apr 07, 2015 Apr 28, 2015
مدیر اداری
به اطلاع تمام افراد واجد شرايط رسانيده ميشود که وزارت صحت عامه در شفاخانه ولايتي سمنگان تحت ريفورم شفاخانه ها 1 تن در بست 4 با شرايط ذيل استخدام مي نمايد: عنوان وظيفه : مدیر اداری وزارت/اداره : وزارت صحت عامه موقيعت: ...
وزارت صحت عامہ Apr 07, 2015 Apr 28, 2015
مامور جنسی
به اطلاع تمام افراد واجد شرايط رسانيده ميشود که وزارت صحت عامه در شفاخانه 102بستر خیرخانه یک تن را در بست 6 با شرايط ذيل استخدام مي نمايد: عنوان وظيفه : مامور جنسی وزارت/اداره : وزارت صحت عامه موقيعت: : شهر...
وزارت صحت عامہ Apr 07, 2015 Apr 28, 2015
صفحه 1 از 165